W jaki sposób należy wykonawcy obniżyć wynagrodzenie, jeśli wykonał roboty niezgodnie ze STWiOR?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca realizuje inwestycję polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej w oparciu o umowę o charakterze ryczałtowym. Został on wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. W chwili obecnej wykonawca zrealizował trzykondygnacyjną bryłę budynku i przystąpił do prac wykończeniowych.

Jak ma się zachować inwestor, który zwrócił uwagę wykonawcy, że odchylenie od pionu ściany na całej jej wysokości wynosi 50 mm, a dopuszczalna STWiOR odchyłka mówi o 20 mm?

Ponadto grubość spoin przekracza dopuszczalne odchyłki o których mowa w STWiOR. W umowie znajduje się treść: "jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: jeżeli wady nadają się do usunięcia, zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt wykonawcy."

Przedmiotowego odchylenia ani grubości spoin nie sposób naprawić, w związku z tym w jaki sposób należy wykonawcy obniżyć wynagrodzenie?

Jak ustalić wartość o jaką należy ją obniżyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX