Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mając na uwadze poniższe zapisy regulaminu wynagradzania:

a)

dodatek za warunki pracy przysługuje w wysokości 39% liczony od wynagrodzenia zasadniczego;

b)

dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

c)

dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek, wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w tych warunkach część obowiązującego go wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

d)

dodatek za warunki pracy wypłacany jest z dołu.

1. W jakiej wysokości należy ustalić dodatek za warunki pracy nauczycielowi, który realizuje wymiar 12/18 w szkole i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1328 zł?

2. Jeżeli dodatek jest płacony z dołu, ale pierwszego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, to czy 1 września (rozpoczęcie roku szkolnego) słusznym jest naliczanie powyższego dodatku za sierpień, jeżeli za lipiec i sierpień nauczyciel otrzymuje średnią urlopową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację