W jaki sposób należy udokumentować dostawę produktu ubocznego i odpadów, które utraciły status odpadu z państw niebędących członkiem UE?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 19 maja 2024 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2023 r.

PYTANIE

W jaki sposób należy udokumentować dostawę produktu ubocznego i odpadów, które utraciły status odpadu z państw niebędących członkiem UE?

Artykuł 50 ust. 4a rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów - dalej rozporządzenie 1013/2006 wskazuje na konieczność udowodnienia, że substancja lub przedmiot przemieszczane transgranicznie nie są odpadem. Wymagane jest przedstawienie dokumentów stanowiących dowód, że nie są one odpadem, w tym, w stosownych przypadkach, wykazanie funkcjonalności. Zgodnie z ust. 4b. Organy zajmujące się inspekcjami mogą stwierdzić, że dana substancja lub dany przedmiot jest odpadem w przypadku gdy: — dowody, o których mowa w ust. 4a, lub które są wymagane na mocy innego unijnego prawodawstwa w celu ustalenia, że substancja lub przedmiot nie jest odpadem, nie zostały im przedłożone w terminie określonym przez te organy, lub — organy te uznają, że dowody i informacje, które są im dostępne są niewystarczające do rozstrzygnięcia kwestii, lub uznają, że zapewniana ochrona przed uszkodzeniem, o której mowa w ust. 4a akapit drugi, jest niewystarczająca. W takich okolicznościach przewóz danej substancji lub danego przedmiotu lub dane przemieszczanie odpadów uznaje się za przemieszczanie nielegalne.

Czy wygląd produktu i sposób pakowania jest istotny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX