Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel w okresie odbywania stażu zatrudniony był w pierwszym roku, w pełnym wymiarze 26/26 etatu wychowawcy świetlicy, w pozostałym okresie odbywania stażu, w pełnym wymiarze 26/26 etatu jako wychowawca świetlicy i w wymiarze 10/20 etatu na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Nauczyciel ten złożył do organu prowadzącego wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w dniu 25.06.2020r. Podczas analizy formalnej, rano, w dniu 30.06.2020r. pracownik dokonujący analizy stwierdził brak podstawowego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego. W ocenie dorobku zawodowego, kopii sprawozdania nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego i w zaświadczeniu dyrektora szkoły wielokrotnie przewija się zapis, że nauczyciel w czasie odbywania stażu wykonywał zadania z zakresu nauczyciela wspomagającego. Pracownik dokonujący analizy formalnej skontaktował się w tej sprawie z dyrektorem szkoły, w której pracuje nauczyciel. Po rozmowie z dyrektorem w/w nauczyciel w tym samym dniu, czyli 30.06.2020r. złożył do organu prowadzącego wycofujący wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Co w takiej sytuacji powinien zrobić organ prowadzący: 1. Po dokonaniu analizy formalnej wskazać szczegółowo stwierdzone braki i wezwać nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania? 2. W jaki sposób należy rozwiązać sprawę wniosku o wycofanie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela? Nadmieniam, że analiza formalna i data wpłynięcia wniosku o wycofanie jest taka sama. 3. Czy wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego powinien pozostać w dokumentacji organu prowadzącego i powinien być wpisany rejestru wniosków bez rozpatrzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?