W jaki sposób konsorcjum powinno wykazać spełnienie warunku dotyczącego posiadania stosownego doświadczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym. Zamawiający postawił w przedmiotowym postępowaniu bardzo ogólny warunek udziału: Wykonawca musiał wykazać, iż "(...) wykonał należycie co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie obiektu składającego się z budynku lub budynków, o wartości nie mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto każda". Wykonawca bierze udział w postępowaniu jako konsorcjum XYZ. Wykonanie jednej (z dwóch wymaganych) robót wykazał podmiot X, natomiast wykonanie drugiej roboty wykazał podmiot Y. Z racji występowania jako konsorcjum, wykonawca złożył oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 p.z.p., z którego wynikało, że: X- wykona 80% robót, Y- wykona 16% robót, Z- wykona 4% robót. W odpowiedzi na przesłane oświadczenie, zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 128 ust. 1 p.z.p. do poprawy złożonego oświadczenia, gdyż w ocenie zamawiającego fakt, iż konsorcjant "Z" nie wykazywał spełnienia wspomnianego warunku w zakresie doświadczenia, nie może realizować żadnego zakresu robót w ramach tego zadania. Zdaniem wykonawcy interpretacja przepisów przez zamawiającego jest zdecydowanie zbyt daleko idąca. Zważając bowiem na bardzo ogólne brzmienie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu, przyjęcie dosłownej interpretacji zamawiającego oznaczałoby brak możliwości angażowania w realizację przedmiotu zamówienia (w żadnym, nawet najmniejszym zakresie) innych konsorcjantów (innych niż Ci wykazujący spełnienie warunku), czy też podwykonawców. W ocenie wykonawcy realizacja robót w zakresie innym niż zadania polegające stricte na "budowie obiektu" mogą być wykonywane przez konsorcjanta "Z". Przyjęcie odmiennej interpretacji byłoby bardzo krzywdzące dla konsorcjantów. W ocenie wykonawcy podmiot "Z" może wykonywać takie zakresy, chociażby jak: prace zimne, przygotowawcze, instalacyjne itd.

Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie powyżej sytuacji, a także ocenę czyje stanowisko w przedmiotowej sprawie należy uznać za właściwe - wykonawcy, czy zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX