Skoro beneficjent nie dokonał zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu, to należy dokonać przedsądowego wezwania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. z 2001 r. nr 73 poz. 764) - dalej u.p.g.r. Starosta wydał decyzję o zwrocie nienależnie pobranego ekwiwalentu. Beneficjent nie dokonał zwrotu.

Jakie następne kroki powinien podjąć starosta?

ARiMR odesłał do starosty przekazaną do wiadomości decyzję o zwrocie nienależnie pobranego ekwiwalentu. Decyzja określała zwrot kwoty wraz z odsetkami na dzień wydania decyzji.

Skoro beneficjent nie dokonał zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu, to należy dokonać przedsądowego wezwania?

Jakie będą kolejne kroki?

Czy należy ponownie naliczyć odsetki, czy żądać ich wartości z wydanej decyzji?

Czy starosta może rozłożyć płatność na raty, albo umorzyć należność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX