Organ podatkowy jest obowiązany dokonać zwrotu wyegzekwowanych kwot?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik miał zaległość zabezpieczoną hipoteką przymusową za lata 2003-2011. Z informacji organu egzekucyjnego wynikało, że skutecznie zastosowano środek egzekucyjny, dlatego termin przedawnienia ustalono na sierpień 2018 r. Pomimo zawiadomienia organu egzekucyjnego przez wierzyciela o zatrzymaniu odsetek w związku z przedawnieniem zaległości zabezpieczonej hipoteką, organ egzekucyjny dokonywał zajęcia części emerytury podatnika i przekazywał do wierzyciela. Obecnie podatnik zwrócił się do wierzyciela o zwrot wszystkich nienależnie pobranych kwot na należność główną i odsetki za w/w okres. Do wniosku dołączono kopię pisma organu egzekucyjnego, z którego wynika, że jednak nie zastosowano skutecznie środka egzekucji (brak potwierdzenia powiadomienia dłużnika), zatem nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia - wierzyciel formalnie takiej informacji nie otrzymał. Kwoty przekazywane przez organ egzekucyjny były księgowane na poczet zaległości zabezpieczonych hipoteką z przeliczeniem odsetek na ustalony dzień przedawnienia.

Jak należy postąpić z wnioskiem podatnika? Czy należy zwrócić całość pobranych kwot? Jeśli tak, to czy można dokonać ponownego wpisu zaległości na hipotekę celem egzekucji z nieruchomości w oparciu o art. 70 § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa? Czy do zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusowa ma zastosowanie art. 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, który stanowi, iż przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej? Przepisu tego nie stosuje się do roszczeń o świadczenia uboczne? Czy zastosowanie mają wyłącznie przepisy Ordynacji podatkowej wraz z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX