O jakiej dokumentacji jest mowa w przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę - czy chodzi o akta sprawy czy wyłącznie projekt budowlany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

O jakiej dokumentacji jest mowa w art. 95 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. w przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę - czy chodzi o akta sprawy czy wyłącznie projekt budowlany?

Czy takie akta sprawy lub projekt podlegają anonimizacji i w jakim zakresie?

Czy do zapoznania się z dokumentacją jest wymagane złożenie wniosku o udostępnienie, o którym mowa w art. 12 u.o.o.ś.?

Czy udostępnianiu na wniosek podlegają wszystkie załączniki do wniosku o pozwolenie, w tym oświadczenie o prawie do dysponowania i czy podlega ono anonimizacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX