Na podstawie jakiego przepisu należy udzielić pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli prowadzona działalność polega de facto na gromadzeniu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią materiałów, które mogą zanieczyścić wody?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu odpadów. Zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzona działalność została zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś. – "punkty do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych". Obecnie w związku z powiększeniem prowadzonej działalności, zakład planuje wykonać na istniejącym placu składowym boksy z betonowych bloczków służących do oddzielania odpadów (służących także jako ściany oddzielenia pożarowego). Wnioskodawca wystąpił do Zarządu Zlewni z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod., tj. na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z faktem, że prowadzona działalność polega de facto na gromadzeniu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią materiałów, które mogą zanieczyścić wody, czy dla przedmiotowej inwestycji należałoby udzielić pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. a pr.wod. czy na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 2 pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX