Na podstawie jakich przepisów powinien być przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z zapisem art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, który stanowi, że "Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej." konkursy na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat (od 1.09.2017 r. szkoły ponadpodstawowe: szkoły branżowe I stopnia i szkoły policealne oraz szkoły ponadgimnazjalne: licea ogólnokształcące i technika) konkursy na dyrektorów należy ogłosić na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty czy na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX