Na podstawie jakich przepisów należy projektować odległość pomiędzy dwoma zbiornikami skroplonego gazu ziemnego LNG o... - OpenLEX

Na podstawie jakich przepisów należy projektować odległość pomiędzy dwoma zbiornikami skroplonego gazu ziemnego LNG o pojemności wodnej 60 m3 każdy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie jakich przepisów należy projektować odległość pomiędzy dwoma zbiornikami skroplonego gazu ziemnego LNG o pojemności wodnej 60 m3 każdy?

Projektowane zbiorniki zlokalizowane są w odległości 1,5 m od siebie, połączone są ze sobą technologicznie przy istniejącej stacji odparowywania skroplonego gazu ziemnego LNG - wykorzystywane do zasilania urządzeń (istniejąca kotłownia i silnik kogeneracji) pracujących na potrzeby związane z działalnością rolniczą (produkcyjną). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) - nie reguluje odległości pomiędzy zbiornikami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. określa: a) w § 179 ust. 2 r.w.t. (łączna pojemności zbiorników naziemnych w grupie 100 m3) - co się nie kwalifikuje, bo łącznie 120 m3) b) w § 179 ust. 4 r.w.t. tabela kolumna 4 (1/4 sumy średnic) - jeżeli by uznać, że nie stanowią grupy zbiorników. Dla średnicy zbiorników 3,0 m projektowana odległość wynosi 1,5 m - co odpowiada projektowi.

Czy odległości te obecnie regulują wyłącznie Polskie Normy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX