Na kogo powinien wystawić fakturę adwokat świadczący pomoc prawną z urzędu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na kogo powinien wystawić fakturę adwokat świadczący pomoc prawną z urzędu? W wyroku sądowym w sprawie cywilnej pomiędzy pracownikiem a firmę sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1107 zł brutto w tym VAT 207 zł, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Pozwany (firma) przelał na konto powoda pracownika odszkodowanie w wysokości 8000 zł tytułem odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę oraz 1107 zł tytułem zwrotu kosztów niepłaconej pomocy prawnej z urzędu.

Czy w tej sytuacji adwokat powinien mimo wszystko wystawić fakturę na sąd, a jako płatnika wskazać pozwanego, czy też do zapłaty dla adwokata zobowiązany jest sąd, a sąd będzie dochodził należności od powoda?

Krajowa Informacja Podatkowa stoi na stanowisku, że fakturę za pomoc z urzędu należy zawsze wystawić na sąd.

Czy też powód powinien wpłacić na konto adwokata wskazaną kwotę po otrzymaniu jej od pozwanego, a adwokat z chwilą otrzymania należnej kwoty winien zarejestrować na kasie fiskalnej.?

Czy też po uprawomocnieniu wyroku adwokat wystawia fakturę dla powoda, a z chwilą otrzymania środków pieniężnych rejestruje obrót na kasie fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX