Na kim spoczywa obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki na 5 frakcji odpadów – na właścicielu nieruchomości czy przedsiębiorcy wytwarzającym te odpady?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2019 r.

PYTANIE

Czy przedsiębiorcę w opisywanym w pytaniu przypadku dotyczy rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028) - dalej r.s.s.z.o.?

Czy jest zobowiązany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych?

Jakie ustawy i/lub uchwały gminy regulują te kwestie?

Przedsiębiorca eksploatuje instalację zlokalizowaną na nieruchomości, która razem z halą produkcyjną oraz budynkiem biurowym jest w całości dzierżawiona na mocy umowy dzierżawy. Przedsiębiorca nie jest właścicielem nieruchomości. Odpady komunalne wytwarzane w firmie są gospodarowanie przez przedsiębiorcę, który zawarł umowę cywilno-prawną z uprawnionym podmiotem.

Na kim spoczywa obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki na 5 frakcji odpadów – na właścicielu nieruchomości czy przedsiębiorcy wytwarzającym te odpady (o ile obowiązuje ww. rozporządzenie)?

Jeżeli istnieje obowiązek, o którym mowa ww. rozporządzeniu, to jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access