Na jakiej podstawie prawnej organ powinien wezwać "pełnomocnika" do przedłożenia stosownego pełnomocnictwa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Gminy wpłynął wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (przesłanie wykazu wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. farm fotowoltaicznych). Wnioskodawcą jest Spółka z o.o. Osobą do kontaktu jest osoba występująca w imieniu podmiotu zainteresowanego (faktycznego wnioskodawcy). Do wniosku osoba ta powinna dołączyć umocowanie do występowania w imieniu Spółki (lecz tego nie uczyniła). W związku z powyższym Organ powinien wysłać wezwanie do "pełnomocnika" do wykazania pełnomocnictwa. Artykuł 64 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. nie będzie miał tu zastosowania, ponieważ udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest czynnością materialno-techniczną i nie wszczyna postępowania w sprawie (chyba, że ma być wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji).

Proszę o podanie podstawy prawnej, na podstawie której organ powinien wezwać "pełnomocnika" do przedłożenia stosownego pełnomocnictwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX