Na czym polega prawo opcji? - OpenLEX

Na czym polega prawo opcji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Czy stosując prawo opcji można wydłużyć termin obowiązywania umowy i w związku z tym czy poniższe zapisy są prawidłowe?

1. Wartość Umowy lub okres obowiązywania Umowy może ulec zmianie w przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji, o którym mowa poniżej. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości Umowy maksymalnie o 20 % wartości Umowy z zastosowaniem cen podanych w Formularzu cenowym. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym okres obowiązywania Umowy ulegnie przedłużeniu do czasu wykorzystania zwiększonej wartości Umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu obowiązywania Umowy w przypadku prowadzenia postępowania na dostawę Towaru objętego niniejszą Umową i nie zawarcia przez Zamawiającego nowej umowy, do czasu jej zawarcia z wybranym wykonawcą. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wartość Umowy może ulec zmianie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX