Który organ jest właściwy do wydania pozwolenia na budowę zbiornika do odprowadzania do ziemi wód opadowych poprzez rowy przydrożne z nawierzchni drogi publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mając na uwadze art. 4 pkt 2 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p., że droga to "budowla składającą się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, stanowiącą całość techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt", to który organ administracji architektoniczno-budowlanej jest właściwy do wydania pozwolenia na budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego do odprowadzania do ziemi wód opadowych poprzez projektowane rowy przydrożne z przebudowywanej nawierzchni drogi publicznej?

Dodam, że zbiornik także jest zlokalizowany w pasie drogowym, który został poszerzony w scalaniu gruntów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX