Który organ jest właściwy do wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy tunelu pod przejazdem kolejowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 15 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2020 r.

PYTANIE

Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej. W ramach prac przewiduje się budowę tunelu pod przejazdem kolejowym dla potrzeb ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowę przejazdu kolejowego.

Który organ jest właściwy do wydania decyzji środowiskowej: RDOŚ na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. t ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) - dalej u.o.o.ś., czy właściwy terytorialnie Wójt Burmistrz Prezydent Miasta zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX