Kto z związku z nowelizacją Karty Nauczyciela ewidencjonuje czas pracy dyrektora szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawcą dyrektora jest szkoła. Tam powinny znajdować się oraz być prowadzone jego akta osobowe. Wójt wykonuje wobec dyrektora czynności w sprawach z zakresu stosunku pracy. W związku ze zmianą Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r. dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 2a KN). W związku z powyższym: 1. Kto powinien ewidencjonować czas pracy dyrektora? Kto powinien gromadzić karty urlopowe dyrektorów szkół skoro wójt będzie podpisywał kartę urlopową dyrektora? Czy obowiązek ten spoczywa na szkole czy organie prowadzącym? 2. Czy plan urlopów dla dyrektorów szkół powinien sporządzić organ prowadzący czy szkoła, a wójt jedynie zatwierdza? Zgodnie z zapisem art. 163 § 1 Kodeksu pracy plan urlopu ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Skoro pracodawcą jest szkoła, kto powinien wykonać te czynności w stosunku do dyrektora szkoły?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access