Kto ponosi koszty dowożenia uczniów będących uchodźcami z Ukrainy którzy chodzą do powiatowej szkoły średniej? - OpenLEX

Kto ponosi koszty dowożenia uczniów będących uchodźcami z Ukrainy którzy chodzą do powiatowej szkoły średniej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z faktem przebywania na terenie gminy uczniów - uchodźców z Ukrainy, którzy chodzą do powiatowej szkoły średniej pojawiła się wątpliwość, kto może ponosić koszty dowożenia tych uczniów gmina, czy też powiat?

Dowożenie reguluje art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583): "Jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której zapewnia się kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, może zorganizować tym dzieciom i uczniom bezpłatny transport do miejsca, w którym zapewnia się im kształcenie, wychowanie i opiekę. W przypadku zorganizowania tego transportu jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana w czasie przewozu zapewnić opiekę dzieciom korzystającym z wychowania przedszkolnego oraz uczniom, którym zapewniono kształcenie, wychowanie i opiekę w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży." Przepis ten w zdaniu pierwszym używa sformułowania "jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której zapewnia się kształcenie, wychowanie i opiekę", czyli może to być zarówno gmina, ale również powiat. Zdanie drugie stanowi jedynie o zapewnieniu opieki przedszkolakom i uczniom szkół podstawowych (gmina).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX