Kto może zwrócić się o stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto może zwrócić się o stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czy może to zrobić organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX