Kogo zamawiający powinien poinformować o wykluczeniu wykonawcy przed rozstrzygnięciem postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Spendel Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie w trybie podstawowym w przedmiocie robót budowlanych. Zamawiający zamierza wykluczyć z postępowania Wykonawcę na podst. art. 109 ust 1 pkt 8) p.z.p. (przesłanka przewidziana w dokumentach zamówienia) ponieważ Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych z art. 274 ust. 1 p.z.p. przedłożył m.in. zmodyfikowane protokoły odbioru robót budowlanych. Z dokumentów usunięto uwagi i zastrzeżenia, adnotacje o naliczeniu kar umownych, przerobiono datę wykonania umów by nie wykazać nieterminowe wykonanie umowy. Zamawiający nabył tę wiedzę w wyniku informacji i protokołów odbioru jakie uzyskał od podmiotu, dla którego ww. roboty zostały wykonane (podmiot zapytany o szczegóły na podst. art. 128 ust. 5 p.z.p.). Zamawiający, zgodnie z treścią 110 ust. 1 p.z.p. - że wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania, chce niezwłocznie jeszcze przed rozstrzygnięciem postępowania dokonać czynności wykluczenia.

Czy prawidłowym będzie wykluczenie wykonawcy na podst. art. 110 ust. 1 p.z.p.?

Czy zamawiający o swojej decyzji informuje tylko tego wykonawcę?

Czy może pozostałych uczestników postępowania również należy poinformować?

Czy może czynności wykluczenia można dokonać tylko wraz z rozstrzygnięciem postępowania i wówczas poinformować wszystkich uczestników postępowania (art. 253 p.z.p.) o jego wyniku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX