Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2016 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 11 p.z.p., wykonawca, w terminie 3 dni przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Wykonawca tworzy grupę kapitałową z jednym podmiotem, z którym prowadzi stałą współpracę, m.in. jest informowany na bieżąco o udziale tego podmiotu w danym zamówieniu publicznym. W związku z tym wykonawca już w momencie składania oferty ma świadomość, czy może dojść do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Czy w takim wypadku wykonawca już na etapie składania oferty w postępowaniu może dołączyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej?

Jak takie działanie winno być potraktowane przez stronę zamawiającą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?