Kiedy wchodzi w życie zmiana art. 9 u.r.j.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawą z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - dalej u.r.j. Zmiana dotyczy m.in. art. 9 ust. 1 u.r.j. Organ rejestrujący bada, czy: 1) wniosek i dołączone do niego dokumenty lub materiały odpowiadają pod względem treści i formy wymogom określonym w art. 6 i art. 7; 2) zgłoszone dane są zgodne ze stanem faktycznym, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Artykuł 9 ust. 1a u.r.j. stanowi, że Organ rejestrujący, korzystając z uprawnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1041 oraz z 2022 r. poz. 2642), może zweryfikować, czy jednostka pływająca lub silnik jednostki pływającej nie zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub nie są poszukiwane jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym.

Nie mogę jednak odszukać kiedy ta zmiana wchodzi w życie?

(w szczególności dotyczy to art. 9 (dodany ust. 1a, przepis uchylający ust. 3 oraz zmiana w pkt 2 i dodany pkt 3 w ust. 4 w art. 9 wejdą w życie z dn. określonym w decyzji Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 66 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego pływającej nie zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub nie są poszukiwane jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym).

Uprzejmie proszę o podanie daty wejścia w życie tego przepisu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX