Kiedy przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zostać zgłoszona zgodnie z art. 152 p.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zostać zgłoszona do burmistrza zgodnie z art. 152 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś.?

Kiedy podmiot jest zobligowany zgłosić przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z art. 152 p.o.ś.?

Zgodnie z w/w przepisem instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Co należy rozumieć pod pojęciem pozwolenia - czy chodzi tutaj również o pozwolenie wodnoprawne?

Czyli należy wnioskować, że jeżeli wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne, to nie jest zobligowany zgłosić tej instalacji do urzędu zgodnie z art. 152 p.o.ś.

Co w przypadku kiedy do jednej przydomowej oczyszczalni podłączony jest budynek mieszkalny i handlowo usługowy - czy taka oczyszczalnia też powinna być zgłoszona do burmistrza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX