Kiedy przedawni się roszczenie o zwrot dotacji oświatowej udzielonej 2017 roku, z tytułu którego prowadzone jest postępowanie administracyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ j.s.t. wszczął z urzędu w lutym 2023 r. postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu części dotacji oświatowej udzielonej szkole niepublicznej w 2017 r. Decyzja została dostarczona stronie w marcu 2023 r., natomiast odwołanie strony od tej decyzji organ j.s.t. wysłał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w kwietniu 2023 r. W 2022 r. organ j.s.t. zawiadomił skutecznie stronę o zawieszeniu terminu przedawnienia roszczenia o zwrot dotacji, gdyż Naczelnik Urzędu Skarbowego w dniu 30.03.2022 r. wszczął śledztwo w sprawie o czyn z art. 82 § 1 ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Organ opisał tę czynność w swojej decyzji dołączając do akt zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia o przestępstwo skarbowe. W czerwcu 2023 r. SKO wydało decyzję o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 12.12.2023 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa, które również zostało zatwierdzone podpisem przez prokuratora.

W związku z powyższym, kiedy dokładnie przedawni się roszczenie o zwrot dotacji oświatowej udzielonej 2017 roku, z tytułu którego prowadzone jest postępowanie administracyjne? Czy termin przedawnienia sprawy, której dotyczy postępowanie administracyjne liczy się do końca roku kalendarzowego, czy z dokładnością do danego miesiąca (okres pięciu lat plus okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX