Kiedy premię uznaniową należy wliczyć do podstawy nagrody jubileuszowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy premię uznaniową wypłacaną w podmiocie leczniczym należy wliczyć do podstawy nagrody jubileuszowej?

Zapis w regulaminie wynagradzania: "Premia uznaniowa (nagroda) 1. Wysokość premii uznaniowej (nagrody) określa i przyznaje Kierownik Zakładu samodzielnie lub na wniosek kierownika komórki organizacyjnej. 2. Przy przyznawaniu premii uznaniowej (nagrody) poszczególnym pracownikom mogą być brane pod uwagę następujące przesłanki: - wysoka jakość wykonywanej pracy, - samodzielność wykazywana przez pracownika w wykonaniu powierzonych zadań, - sumienność i terminowość wykonania prac, - kreatywność, usprawnienia na stanowisku pracy, - realizacja ponadplanowych zadań. 3. Od przyznania oraz ustalonej wysokości premii uznaniowej (nagrody) pracownikom nie przysługuje odwołanie".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX