Kiedy należy uznać że spółdzielnia jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 6 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2022 r.

PYTANIE

Czy spółdzielnia na dzień dzisiejszy jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?

W latach 2016-2018 suma bilansowa Spółdzielni nie przekraczała 43 mln EUR i roczny obrót nie przekraczał 50 mln EUR. Spółdzielnia zatrudniała następującą ilość pracowników (ilość obliczona zgodnie z art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.) – dalej r.k.u.n.r.p.: rok 2016 – 258,78 rok 2017 – 255,87 rok 2018 – poniżej 250 Powyższe dane określono zgodnie z art. 4 ust. 1 przywołanego Załącznika I do r.k.u.n.r.p. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W roku 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2018. Spółdzielnia posiadała w tym okresie status dużego przedsiębiorcy pomimo zatrudniania poniżej 250 pracowników z tego względu, iż nie zaistniała przesłanka art. 4 ust. 2 przywołanego załącznika I do r.k.u.n.r.p.. Zjawisko spadku poniżej pułapu zatrudnienia wystąpiło raz. W następnych latach suma bilansowa Spółdzielni nie przekraczała 43 mln zł i roczny obrót nie przekraczał 50 mln EUR, Spółdzielnia zatrudniała następującą ilość pracowników: rok 2019 - poniżej 250; rok 2020 – poniżej 250; rok 2021 - poniżej 250. Ze względu na panującą pandemię spółdzielnia od roku 2020 nie zwoływała walnych zgromadzeń, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami, a w konsekwencji nie zostały podjęte uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe za lata 2019, 2020, 2021. Spółdzielnia przesłała jednak do KRS sprawozdania finansowe za lata 2019, 2020, 2021.

Czy do zmiany statusu dużego przedsiębiorcy konieczne jest podjęcie przez walne zgromadzenie uchwał zatwierdzających sprawozdania finansowe kolejnych okresów obrachunkowych, czy też wystarczające jest, że w ostatnich czterech okresach obrachunkowych zatrudnienie spadło poniżej pułapu 250 pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX