Kiedy mamy do czynienia z waloryzacją pozorną? - OpenLEX

Kiedy mamy do czynienia z waloryzacją pozorną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa na wykonanie robót budowlanych zawarta na podstawie p.z.p. na okres 20 m-cy zgodnie z art. 439 ust. 1 p.z.p. przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia według zasad: 1. Strony nie są upoważnione do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia przed upływem 12 m-cy od dnia zawarcia umowy. 2. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy. 3. Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie za roboty niewykonane i niezgłoszone do odbioru częściowego po upływie ww. okresu i nie częściej niż 12 m-cy od daty złożenia wniosku. 4. Wykonawca nie może złożyć wniosku o waloryzację w terminie późniejszym niż 6 m-cy przed terminem wykonania umowy. 5. Termin na rozpatrzenie wniosku przez zamawiającego wynosi 30 dni od dnia wpływu wniosku do zamawiającego. 6. Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik, stanowiący różnicę pomiędzy wyrażoną procentowo sumą ostatnich czterech ogłoszonych przed złożeniem wniosku wskaźników kwartalnych zmiany cen produkcji budowlano-montażowej oraz wartością 4%. Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko wzrostu wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej w okresie podlegającym waloryzacji do wysokości 4%. 7. Zamawiający dopuszcza wartość zmiany wynagrodzenia maks. do 5% wynagrodzenia brutto przez cały okres trwania umowy. 8. Waloryzacja wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dokonywana będzie na podstawie wskaźników ogłoszonych w komunikacie prezesa GUS w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej za dany kwartał.

Czy ww. zapisy spełniają warunki określone w art. 439 ust. 2 p.z.p.?

Czy nie mamy tutaj do czynienia z waloryzacją pozorną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX