Jakie zasady będą obowiązywały pod rządami nowego PZP w odniesieniu do konkursów dotyczących usług projektowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 325 ust. 2 n.p.z.p. z 11.09.2019 r., jeśli zamawiający zamierza udzielić zamówienia na usługi projektowania architektonicznego/architektoniczno-budowlanego, zamówienie takie poprzedzone jest konkursem. Zwrot "poprzedzone jest" wskazuje na obligatoryjność konkursu. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ww. ustawy, konkurs będzie wymagany każdorazowo ilekroć "w zamierzeniu zamawiającego projekt ma zawierać rozwiązania autorskie w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych". Ustawa o prawie autorskim nie posługuje się terminem "rozwiązania autorskie" a jedynie "utworem", przez który rozumie się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Z przywołanej definicji w żaden sposób nie wynika, iż dla zakwalifikowania danego projektu jako utworu (rozwiązania autorskiego) znaczenie miałaby mieć wola/intencja zamawiającego projekt.

W związku z powyższym: 1. Czy konieczność zastosowania instytucji konkursu zaistnieje każdorazowo w przypadku, gdy przedmiotem projektu będzie budowa obiektu w rozumieniu Prawa budowlanego, tj. budowa, rozbudowa lub nadbudowa, a w przypadku przebudowy lub remontu konkurs nie będzie już wymagany?

Czy dla oceny konieczności zastosowania konkursu znaczenie będzie miało nabycie majątkowych praw autorskich przez zamawiającego?

Jeżeli podejście wskazane w punkcie 1 okaże się nieprawidłowe, jakie kryteria należy zastosować dokonując oceny konieczności przeprowadzenia konkursu poprzedzającego zamówienie na projekt?

W jaki sposób podejść do ustalania wartości szacunkowej zamówień, których przedmiotem jest opracowanie projektów, tj. czy podlegają one indywidualnemu szacowaniu zamówienia na opracowanie projektów dla poszczególnych lokalizacji, czy dla ustalenia reżimu prawnego udzielenia zamówienia na projektowanie należy zsumować wartości wszystkich konkursów dotyczących tej usługi w skali roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX