Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2018 r.

PYTANIE

Jakie warunki muszą być spełnione, aby marszałek był właściwy do wydania opinii w trybie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko?

Co w przypadku przedsięwzięcia, które obejmuje modernizację lub rozbudowę lub przebudowę zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dla którego pozwolenie zintegrowane wydał marszałek - i niespełniającego kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1?

Co powinna zawierać opinia wydana w trybie art. 77 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?