Jakie stawki należy stosować przy obliczeniu kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 2 u.u.c.p.g.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku dla obliczenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2022 roku w odniesieniu do masy odebranych odpadów komunalnych na podstawie umów z właścicielami nieruchomości wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, określonego w art. 9g pkt 1 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g.?

Czy obliczając karę, o której mowa w art. 9x ust. 3 u.u.c.p.g. za nieosiągnięcie poziomu w 2022 r. jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku wynosi 324,63 zł – na podstawie: a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska - zgodnie z zał. Nr 2 Tabela Lp 1051 jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku wynosi 270,00 zł w roku 2020 i kolejnych, przy czym zgodnie z objaśnieniami: b) Średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r., który w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1%) – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r.. c) Średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r., który w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4%) – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r..

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX