Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie sankcje przewiduje ustawodawca za eksploatację instalacji bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Chodzi o przypadek, kiedy firma nie jest zobligowana do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) - dalej u.o.o.ś., ale organ uważa, że i tak należy uzyskać decyzję środowiskową. Przykładowo kwalifikację do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko powoduje np. wprowadzenie nowej substancji, która zawiera rozpuszczalniki organiczne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?