Jakie są skutki wypłaty odprawy emerytalnej nauczycielowi, któremu ZUS nie przyznał emerytury?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co powinien zrobić dyrektor szkoły w przypadku, kiedy wypłacił nauczycielowi odprawę emerytalną (oczywiście stosunek pracy z tym nauczycielem został rozwiązany na jego prośbę z dniem 31 grudnia 2007 r. w związku z przejściem na emeryturę)?

Nauczyciel nie uzyskał statusu emeryta, gdyż ZUS nie przyznał mu emerytury.

W związku z zaistniałą sytuacją nauczyciel poprosił o przywrócenie do pracy. Dyrektor przywrócił go do pracy i po przepracowaniu okresu (8 miesięcy) ponownie złoży wniosek do ZUS o przyznanie emerytury od 1 września 2008 r. a pracodawca rozwiąże z nim stosunek pracy, na jego prośbę w związku z przejściem na emeryturę.

Co w tej sytuacji z już wypłaconą odprawą emerytalną?

Czy można postąpić w ten oto sposób:

"Dyrektor i pracownik zawierają ugodę, w której pracodawca nie żąda zwrotu nienależnie pobranego świadczenia zgodnie z art. 410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c. - a pobrana kwota zostanie zaliczona na poczet odprawy, jaka będzie przysługiwała w dniu uzyskania statusu emeryta (przyznania emerytury przez ZUS, oraz rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę) - pracownik wyraża na to zgodę.

W dniu odejścia na emeryturę zostałaby wypłacona różnica pomiędzy należną kwotą odprawy - a wypłaconą wcześniej."?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX