Jakie przepisy znajdują zastosowanie, jeśli część świadczenia stanie się niemożliwa do zrealizowania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przetarg krajowy, tryb podstawowy, postępowanie przetargowe na usługę inspektora nadzoru. Zamawiający podzielił realizację umowy wynikającej z postępowania przetargowego na dwa zakresy: 1) doradztwo inspektora nadzoru dla zamawiającego przy tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia oraz udzielanie odpowiedzi na pytania składane przez wykonawców do postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych - czyli pełnienie funkcji konsultanta przez inspektora nadzoru, 2) nadzór nad robotami budowlanymi.

Czy w przypadku, gdy w postępowanie na wybór inspektora nadzoru przedłuża się, bowiem sprawa znajduje się w KIO, a zamawiający musi rozpocząć realizację budowy, to czy w przypadku, gdy inspektor nadzoru nie będzie mógł świadczyć prac z zakresu pierwszego, bo zostaną już one wykonane i ich realizacja byłaby bezprzedmiotowa, zaś inspektor mógłby rozpocząć pracę dopiero od zakresu drugiego, zamawiający mógłby zrezygnować z zakresu pierwszego na podstawie następczej niemożliwości świadczenia z art. 475 k.c.?

Jeśli nie, to jak zamawiający może zrezygnować z zakresu pierwszego, skoro umowę z inspektorem nadzoru miałby w takim a nie innym kształcie tj. dwa zakresy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX