Jakie przepisy regulują zakaz strzelania fajerwerków w mieście?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie przepisy regulują zakaz strzelania fajerwerków w mieście?

Z jednej strony jest art. 51 ustawy z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.) – dalej k.w. A z drugiej strony mam ROZPORZĄDZENIE Nr 1 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 21 października 2013 r.w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:  § 1.W celu ochrony życia zdrowia i mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, na których nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie, w miejscach lub obiektach publicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. § 2.Zakaz, o którym mowa w § 1 nie obowiązuje: 1) w dniach 31 grudnia i 1 stycznia oraz 13 i 14 stycznia, 2) podczas imprez okolicznościowych, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, co najmniej 48 godzin przed planowanym użyciem wyrobów pirotechnicznych, właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściwych miejscowo komendanta Policji i komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Jak to rozumieć ? Można strzelać fajerwerkami podczas imprez okolicznościowych w miejscu publicznym po uprzednim zawiadomieniu odpowiedniego Organu? Czy regulują to jeszcze jakieś inne przepisy oprócz k.w.? Co jeśli Organ zostanie zawiadomiony o takim wydarzeniu, a jakiś sąsiad wezwie policję? Czy wtedy można wystawić mandat na podstawie art. 51 § 1 k.w.? Czy jakaś ustawa zakazuje wprost strzelania fajerwerkami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX