Jakie przepisy mają zastosowanie do magazynowania odpadów o kodzie 17 05 04?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie przepisy mają zastosowanie do magazynowania odpadów 17 05 04 (gleba i ziemia w tym kamienie) w przypadku nowego zezwolenia na zbieranie odpadów 41a?

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów wskazano, że przepisów w nim zawartych nie stosuje się do magazynowania odpadów w postaci gleby lub ziemi nieuznanych za zanieczyszczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101a ust.5 p.o.ś. Zgodnie z art. 101a ust. 5 p.o.ś. kryterium oceny, czy dana gleba lub ziemia jest zanieczyszczona jest przekroczenie dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko w glebie lub w ziemi. Dopuszczalna zawartość w glebie i w ziemi substancji powodującej ryzyko oznacza zawartość, poniżej której żadna z funkcji pełnionych przez powierzchnię ziemi nie została znacząco naruszona, z uwzględnieniem wpływu tej substancji na zdrowie ludzi i stan środowiska. Dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 1.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Jednocześnie odpady 17 05 04 (oprócz warstwy uprawnej i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych) zostały wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16.07.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach zawierającym wykaz odpadów obojętnych, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1 lit. h u.o. i dla których zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów mają zastosowanie wymagania dotyczące sposobu magazynowania określone z § 6 ust. 1 pkt 1-3 tego rozporządzenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX