Jakie powinien podjąć działania starosta, do którego wpłynęło pismo WIOŚ o podjęcie działań, o których mowa w art. 26a u.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął w 2020 roku wniosek Sp. z o.o. o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów w związku z przepisami ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.o. Wniosek zawierał braki, wnioskodawca ich nie uzupełnił, organ pozostawił więc wniosek o zmianę decyzji (zmiana dostosowawcza w związku z przepisami w/w ustawy) bez rozpatrzenia. Pierwotna decyzja na zbieranie odpadów wydana w styczniu 2015 r. wygasła z mocy przepisów ustawy, ponieważ Spółka nie dopełniła warunku wynikającego z przepisów u.z.u.o. (nie złożyła kompletnego wniosku o zmianę). Organ dodatkowo zawiadomił Spółkę o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji, a następnie wygasił decyzję pierwotną na zbieranie odpadów z 2015 r. Aktualnie do organu wpłynęło pismo WIOŚ o podjęcie działań, o których mowa w art. 26a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o.

Jakie działania powinien podjąć starosta?

Jedyny podmiot właściwy do reprezentowania Spółki nie żyje, brak wskazania w KRS innych zainteresowanych, właścicieli działki, gdzie prowadzona była działalność związana ze zbieraniem odpadów. Dodatkowo w aktualnym wypisie z KRS wskazano - iż Spółka jest w likwidacji, wyznaczony został kurator. Nie ma możliwości wysłania decyzji z art. 26a ust. 3 u.o. do władającego powierzchnią ziemi (dalej jest Spółka, której właściciel jako jedyny w KRS nie żyje).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX