Jakie kroki powinien organ podjąć w celu sprawdzenia źródła skażenia wody w studni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Siekierski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz wszczął postępowanie w sprawie możliwego negatywnego oddziaływania na środowisko tj. zanieczyszczenia wód gruntowych (studni znajdującej się na gruncie przyległym). Do skargi dołączono wyniki badań ze skażonej studni. Prawdopodobnie zanieczyszczenia pochodzą z gospodarstwa rolnego o obsadzie 50 DJP. Na terenie gospodarstwa znajdują się dwa zbiorniki na nieczystości ciekłe i zbiorniki na gnojowicę. W roku poprzednim WIOŚ przeprowadził kontrolę gospodarstwa pod kątem zanieczyszczenia wód, podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości. W latach poprzednich Burmistrz prowadził w/w postępowanie, które zostało umorzone jako bezprzedmiotowe z przyczyny niestwierdzenia, iż doszło do negatywnego oddziaływania na środowisko. Prowadzący gospodarstwo rolne nie posiada aktualnych dokumentów potwierdzających wykonywanie corocznej kontroli stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska.

Czy w tym przypadku o braku w/w kontroli organ powinien zawiadomić nadzór budowlany?

Jakie kroki powinien organ podjąć w celu sprawdzenia źródła skażenia wody w studni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX