Jakie konsekwencje są przewidziane dla organu w przypadku nieprowadzenia wykazu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów są obowiązane władze publiczne właściwe w sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.

Jakie konsekwencje są przewidziane dla organu w przypadku nieprowadzenia ww. wykazu?

Organ przez 2 lata nie wprowadzał danych do ekoportalu.

Czy w tej sytuacji powinien nadrobić zaległe lata, czy prowadzić wykazy od bieżącego roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX