Jakie konkretnie warunki należy spełnić, aby móc wykorzystać odpad 10 01 80 do budowy obwałowań na składowisku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada własne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, na którym składowana jest m.in. mieszanka popiołowo-żużlowa - kod odpadu 10 01 80. Zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów - dalej r.s.o. odpad o kodzie 10 01 80 można wykorzystać do budowy obwałowań. Zakład nie posiada ani w pozwoleniu zintegrowanym ani w Instrukcji zatwierdzającej prowadzenie składowiska formalnej możliwości przetwarzania odpadu o kodzie 10 01 80 innego niż składowanie. Budowy wałów będzie dokonywać firma zewnętrzna.

Jakie konkretnie warunki należy spełnić, aby móc wykorzystać odpad 10 01 80 do budowy obwałowań na składowisku tj.: czy konieczne jest spełnienie zarówno punktu 1 i 5 kolumny "warunki wykorzystania" z załącznika nr 2 do r.s.o., czy tylko 5?

Wg jakich konkretnie wytycznych należy dokonać zagęszczania?

Jakie decyzje administracyjne powinien uzyskać wykonawca – czy potrzebna będzie decyzja na przetwarzanie (czy na podstawie odzysku poza instalacjami - rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.i.u. punkt 10, czy na podstawie załącznika nr 2 r.s.o.)? Czy konieczne będzie przeprowadzenie oceny odziaływania na środowisko stanowiącej część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Kto będzie właściwy do wydania decyzji (nie będzie magazynowania przez przetwarzaniem)?

Czy będzie to odzysk pozainstalacyjny?

A przez to również koniczne będzie spełnienie warunków z r.o.o.i.u. punkt 10?

Czy konieczne będzie wykazanie, że przetwarzanie odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami tj. firma zewnętrzna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX