Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2016 r.

PYTANIE

Podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej nie złożył wójtowi sprawozdania zerowego za I i II półrocze 2015 r. Należy dodać, że podmiot nie świadczy usług.

Czy podmiot ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?

Czy w opisanej sytuacji należy naliczyć karę pieniężną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia?

Czy wójt powinien wezwać przedsiębiorcę do złożenia sprawozdania zerowego?

W którym momencie wójt nalicza karę w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, skoro sprawozdania nie zostały w ogóle złożone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?