Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie działania powinien podjąć wójt w opisanym przypadku, gdy zachodzi prawdopodobieństwo zniszczenia siedliska ptaka objętego ochroną gatunkową ścisłą?

Starosta decyzją rekultywacyjną dotyczącą gruntu stanowiącego własność prywatną określił rolny kierunek rekultywacji i zawarł zapis, że "prace rekultywacyjne należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę siedlisk lęgowych ptaka. W tym celu należy ograniczyć hałas, jaki powoduje sprzęt ciężki, w okresie lęgowym". Z ustaleń wynika, że podczas prowadzonych prac rekultywacyjnych doszło do nielegalnego wydobycia kopaliny (odrębne postępowanie), które doprowadziło do zniszczenia skarpy, w której znajdowały się gniazda ptaków. Ponadto z ustaleń wynika, że osoba zobowiązana do rekultywacji terenu nie uzyskała zezwolenia od RDOŚ na odstępstwa od zakazów zniszczenia siedliska na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) – dalej u.o.p.

Jakie działania powinien podjąć wójt, gdy zachodzi prawdopodobieństwo zniszczenia siedlisk ptaków objętych ochroną gatunkową ścisłą w omawianym przypadku?

Do jakiego organu powinien zgłosić prawdopodobieństwo zniszczenia siedlisk ptaków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację