Jakie działania powinien podjąć starosta w przypadku, gdy wobec osoby, która złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowlę chartów, prowadzone jest przez policję postępowanie przygotowawcze z art. 52 pkt 4 pr.łow.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wydawania przez starostę decyzji zezwalającej na utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców, prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

Jakie działania powinien podjąć starosta w przypadku, gdy wobec osoby, która złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców, prowadzone jest przez policję postępowanie przygotowawcze z art. 52 pkt 4 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) - dalej pr.łow.?

Czy starosta powinien wydać decyzję zezwalająca, jeśli zostaną przez wnioskodawcę spełnione przesłanki wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5.07.2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz.U. z 2010 r. nr 135 poz. 909)?

Czy jednak powinien zawiesić postępowanie

Jeżeli tak, to w oparciu o jakie przesłanki?

Czy już sam fakt, że policja prowadzi postępowanie przygotowawcze może być taką przesłanką?

Jakie działania powinien podjąć starosta w przypadku, gdy osoba, która wnioskuje o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowlę chartów lub ich mieszańców była wcześniej karana z art. 52 pkt 4 pr.łow. oraz art. 53 pkt 2 pr.łow. i na rzecz której zasądzono przepadek psa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX