Jakie działania powinien podjąć organ w przypadku gdy w sprawie o wymeldowanie zostanie ustalone, że osoba, której ono dotyczy nigdy nie zamieszkiwała w danym lokalu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu gminy wpłynął wniosek o wymeldowanie osoby. W toku prowadzonego postępowania ustalono na podstawie wyjaśnień osoby, która ma być wymeldowana, że ww. w dacie zameldowania nie zamieszkiwała i nadal nie zamieszkuje pod wskazanym adresem gdzie meldowała się na pobyt stały. Czynność zameldowania była podyktowana tym, że ojciec w/w osoby jest współwłaścicielem spornego mieszkania i w jej ocenie miał pełne prawo wyrazić zgodę na jej zameldowanie. Z relacji osoby wnioskowanej do wymeldowania wynika też, że przed sądem toczy się postępowanie o podział nieruchomości. Z poczynionych ustaleń wynika, że sprawa ta dotyczy zasiedzenia. Osoba wnioskowana do wymeldowania po dokonaniu zameldowania nie podejmowała żadnych prób wejścia do tego mieszkania, gdyż oczekuje na zakończenie sprawy cywilnej. Wskazała także, że faktycznie od 10 lat zamieszkuje pod innym adresem, gdzie posiada meldunek czasowy. Jednak z jej relacji wynika, że docelowo chciałaby zamieszkać w mieszkaniu gdzie się zameldowała na pobyt stały, lecz faktycznie, fizycznie nie mieszka. Czy w takiej sytuacji organ meldunkowy powinien kontynuować postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego? Czy może je umorzyć i wszcząć sprawę o uchylenie zameldowania? Czy może powinien w toku prowadzonego postępowania zmienić jego kwalifikację prawną i kontynuować wszczęte postępowanie w kierunku uchylenia czynności zameldowania? Oświadczenie strony, która dokonała zameldowania wskazuje jednoznacznie, że od początku meldunek ten był fikcyjny, a ona nigdy nie zamieszkała pod wskazanym adresem. Co w sytuacji, gdy pomimo ewentualnego uchylenia czynności zameldowania ww. podejmie kolejną próbę zameldowania się w nim powołując się na posiadany przez jej ojca tytuł prawny do lokalu? Przy tej okazji warto wspomnień, że oprócz ojca osoby wnioskowanej do wymeldowania, współwłaścicielką posesji jest jego siostra, autorka wniosku o wymeldowanie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX