Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie działania może podjąć wójt w zakresie nielegalnego wydobycia kopaliny na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym jest osoba fizyczna?

Właściciel nieruchomości – osoba fizyczna (użytkownik wieczysty) uzyskał decyzję rekultywacyjną gruntu wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l. W decyzji został ustalony kierunek rolny rekultywacji i ukształtowanie rzeźby terenu. Działki przeznaczone do rekultywacji stanowią teren poeksploatacyjny. W decyzji rekultywacyjnej określono, iż do wypełnienia wyrobiska nieeksploatowanego mogą być wykorzystane odpady (ziemia, gruz). Termin zakończenia rekultywacji określono do 2020 r. Z korespondencji okręgowego urzędu górniczego skierowanej do marszałka województwa (wójt otrzymał pismo do wiadomości) uzyskano informacje, że na ww. terenie podlegającym rekultywacji prowadzone jest nielegalne wydobycie piasku bez wymaganej koncesji. Z korespondencji tej wynika, że sprawa znana jest staroście oraz OUG i że została ona zgłoszona do tych organów przez osoby postronne. Nadmieniam, że żadna oficjalna informacja w ww. sprawie (oprócz ww. pisma) nie została zgłoszona do wójta gminy, na terenie której prowadzone było nielegalne wydobycie. Z ww. pisma wynika, że wydobycie piasku prowadzone było na znacznej przestrzeni (powierzchni i głębokości) w stosunkowo krótkim czasie, co może świadczyć iż wydobycie było prowadzone przez dobrze zorganizowany podmiot gospodarczy wyposażony w odpowiedni sprzęt i prawdopodobnie przyniosło korzyść gospodarczą.

Jakie czynności ze swojej strony powinien podjąć wójt w przedmiotowej sprawie?

Czy powinien powiadomić jakiś organ? Jeżeli tak, to jaki i w jakiej formie?

Czy wójt powinien przeprowadzić kontrolę terenu? Jeżeli tak, to w ramach jakiego postępowania?

Czy może postępowanie w ww. sprawie leży w wyłącznie kompetencji organów administracji geologicznej (marszałek, starosta)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?