Jakie czynności powinien podjąć PINB, przy prowadzeniu przez inwestora prac budowlanych bez wymaganej decyzji zwalniającej z... - OpenLEX

Jakie czynności powinien podjąć PINB, przy prowadzeniu przez inwestora prac budowlanych bez wymaganej decyzji zwalniającej z zakazów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Trwa budowa obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, w oparciu o zgłoszenie budowlane. Inwestor nie uzyskał na prowadzone prace decyzji zwalniającej w trybie art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. Pomimo takiego wymogu inwestor otrzymał zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o przyjęciu zgłoszenia bez zastrzeżeń. PINB właściwy dla lokalizacji przedmiotowej budowy, poinformowany przez Zarząd Zlewni o prowadzeniu przez inwestora prac budowlanych bez wymaganej decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 176 ust. 4 pr. wod., odmówił wszczęcia postępowania w zakresie legalności prowadzonej inwestycji ze względu na zgodność zakresu prowadzonej inwestycji ze zgłoszeniem budowy do właściwego starosty.

Czy i jakie czynności winien podjąć PINB w w/w sytuacji biorąc pod uwagę przepisy ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX