Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył do organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosek o wydanie pozwolenie na budowę. W toku trwającego postępowania administracyjnego otrzymał on postanowienie, wydane w trybie art. 35 ust. 3 pr. bud. Z rozdzielnika zawartego w ww. postanowieniu wynika, że organ wysłał je do wszystkich stron postępowania administracyjnego. W ocenie inwestora to błąd, ponieważ brzmienie art. 35 ust. 3 pr. bud. o treści "W razie stwierdzenia naruszeń (...) organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę" jasno wskazuje, iż nałożenie obowiązku usunięcia nieprawidłowości można tylko i wyłącznie nałożyć na wnioskodawcę.

Jaki może mieć skutek ww. nieprawidłowe działanie organu w przypadku np. odwołania od wydanej decyzji (udzielającej lub nie pozwolenia na budowę)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?