Jaki jest termin przedawnienia kosztów wykonania zastępczego usunięcia odpadów oraz od jakiej daty go liczyć?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z powstaniem w obrębie miasta składowiska odpadów prezydent miasta wydał decyzje administracyjne (art. 26 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów - dalej r.k.o.) zobowiązującą mieszkańca do ich usunięcia. Niewywiązywanie się z tego obowiązku powoduje wydanie postanowienia (przykłady - 1) postanowienie wydane 2009 r. na podstawie art. 123 k.p.a. oraz art. 127, art. 128 § 1, § 4 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej u.p.e.a., 2) postanowienie wydane w 2017 r. na podstawie art. 123 k.p.a. oraz art. 127, art. 128 § 1 pkt 1 i pkt 2 § 1a, art. 130 u.p.e.a.), w których został zastosowany środek egzekucyjny w formie wykonania zastępczego przez inną osobę za zobowiązanego. Brak zapłaty kosztów wykonania zastępczego spowodował, iż zobowiązany został zawiadomiony o wysokości powstałych kosztów i wszczęta została egzekucja administracyjna tj. wystawiono upomnienie oraz tytuł wykonawczy. Ostatecznie w pierwszym przypadku postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez organ egzekucyjny ze względu na bezskuteczność, gdzie był zastosowany jakiś skuteczny środek egzekucyjny oraz drugi przypadek gdzie w trakcie postępowania egzekucyjnego zobowiązany zmarł.

Na podstawie powyższych informacji proszę o wskazanie terminu przedawnienia jaki powinien zostać zastosowany oraz od jakiej daty go liczyć dla należności z tytułu kosztów wykonania zastępczego (usuniecie odpadów).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX