Jaki jest okres przechowywania obwieszczeń i komunikatów w Biuletynie Informacji Publicznej dot. postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Modrzyk Kamil
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki jest okres przechowywania obwieszczeń i komunikatów w Biuletynie Informacji Publicznej dot. postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych?

Ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. wprost mówi o 14 dniach opublikowania decyzji środowiskowej, ale nie odnosi się do obwieszczeń i komunikatów.

Jaki przyjąć termin opublikowania?

Po jakim czasie można takie zawiadomienia usunąć z BIP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX