Jaki charakter ma woda w stawie, który zasilany jest wodami powierzchniowymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mając na względzie:

·

definicję kąpieliska zawartą w art. 16 pkt 22 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod. (wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się ...),

·

art. 16 pkt 65 lit. c pr.wod. zgodnie, z którym stawy stanowią urządzenia wodne,

·

art. 23 ust. 2 pr.wod. stanowiący, że przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami,

·

art. 214 pr.wod., który stanowi, że śródlądowe wody stojące, woda w rowie oraz woda w stawie, który nie jest napełniany w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości,

·

poz. 21 ("Kategoria wód powierzchniowych, na których jest zlokalizowane kąpielisko") w części IV tabeli zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2206) tj. jezioro lub inny zbiornik wodny (np. staw, glinianka, wyrobisko pożwirowe)

Jaki charakter ma woda w stawie (urządzeniu wodnym), który zasilany jest wodami powierzchniowymi (do stawu doprowadzane są za pomocą rurociągu PCV wody ze sztucznego zbiornika usytuowanego na wodach płynących)?

Czy staw (urządzenie wodne) zasilany wodami powierzchniowymi (wody doprowadzane są do stawu w okresie od kwietnia do połowy września, a następnie są zrzucane do rzeki) może być kąpieliskiem w rozumieniu pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX